Pretražite Yugopapir

Dr Eva Berković: O sve većim socijalnim nejednakostima u Jugoslaviji, problemima mladih... (1986)


Novembar 1986: Činjenica da socijalizam ne može da bude društvo jednakosti ne bi smela da bude široki, po potrebi rastegljiv plašt za pokrivanje brojnih pojava, koje se ne mogu braniti nikakvim slabostima prelaznog perioda, ističe Eva Berković, naučni saradnik u Ekonomskom institutu u Beogradu, autor knjige "Socijalne nejednakosti u Jugoslaviji". 

Za naš list govori o najvećim problemima mladih i ekskluzivnim povlasticama funkcionera...


GLAS: Poslednjih se nekoliko godina počelo otvorenije govoriti o socijalnim razlikama u našem društvu, za koje se u analizama Svetske banke tvrdi da su slične onima u najrazvijenijim kapitalističkim zemljama. Sociolog Svetozar Livada smatra da "ovakve socijalne diferencijacije još ne bijaše na ovom tlu. Čak je između kmeta i feudalca bila manja negoli danas". Slažete li se sa ovakvim ocenama?


Berković: Kada se socijalne diferencijacije posmatraju u svetlu osnovnih opredeljenja našeg društva, ovakve ocene nisu daleko od stvarnosti. Pri tome, svakako, treba imati u vidu da su razlike uvek uslovljene mestom i vremenom. 

U vezi s tim američki sociolog M. Harington sa pravom kaže: "Američki siromasi nisu siromašni u Hongkongu ili XVI veku, oni su siromašni ovde i sada u Sjedinjenim Državama". 

U tom smislu valja razumeti i poređenje položaja kmeta i feudalca u davno prošlom vremenu i razlika koje između pojedinih kategorija stanovništva postoje danas kod nas.


GLAS: Do kojih su granica opravdane nejednakosti u jednom društvu koje sebe zove socijalističkim? Čime se one mogu odrediti?


Berković: Nejednakosti bi trebalo da su omeđene raspodelom prema radu i njegovim rezultatima, kao i solidarnim korišćenjem sredstava zajedničke potrošnje koja služe stvaranju približno istih uslova svim ljudima za jednaki start u procesu rada i raspodele. 

Ovo podrazumeva da socijalizam nije društvo jednakosti, ali da prihvata samo nejednakosti koje su ekonomski opravdane i društveno prihvatljive.


GLAS: Da li se nejednakosti koje u jugoslovenskom društvu postoje kreću približno u ovim okvirima?


Berković: Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan i traži da se prethodno sagledaju značajniji izvori iz kojih nejednakosti nastaju. Oni se, pre svega, nalaze u sferi rada iz koje, ako se raspodela temelji na proklamovanim principima, ne bi trebalo da proizilaze razlike koje bi bile podložne društvenoj kritici. 

Istraživanja su, međutim, pokazala da se neopravdane razlike ne mogu tražiti, kako je uobičajeno, samo izvan sfere raspodele ličnih dohodaka. Opšte je poznato, uostalom podaci to jasno potvrđuju, da o nagrađivanju prema radu i njegovim rezultatima teško može uopšte biti reči, zato što većina kolektiva deli dohodak koji je samo jednim delom, nekad manjim, nekad većim, rezultat rada, zalaganja i poslovnosti zaposlenih, a drugim je posledica uticaja različitih spoljnih činilaca. 

Zato se sa pravom može tvrditi da je važnije gde ko radi - u kojoj grani, grupaciji, delatnosti - nego koliko i kako radi.
Razlike sve veće
Nagrađivanje prema radu je zbog toga suženo na veoma uske okvire na fabrički krug. Poređenje izvan njega i suviše često pokazuje da se za isti kvalitet i kvantitet rada ostvaruju različiti dohoci koji postižu i ekstremne raspone. 

Iz tog svetla valja posmatrati često izrečenu tvrdnju da se niko nije obogatio od "plate". 

Bogatstvo je, naravno, relativan pojam, ali ako visina ličnih dohodaka za rad iste ili slične vrste zavisi od grane ili delatnosti u kojoj se radi, i to dugoročnije, ili čak čitavog radnog veka i određuje materijalne uslove života pojedinca i njegove porodice, onda ovakve nejednakosti ne deluju stimulativno na radne učinke.

Pored izvora prihoda iz radnog odnosa i rada sredstvima u individualnoj svojini, relativno velike materijalne koristi se pribavljaju protivzakonitim putem. 

Modeliteti ovih radnji su različiti, počev od neovlaščenog vršenja zakonskih i drugih delatnosti, preko utaje poreza, špekulacija nekretninama, manipulacija u stambenoj oblasti, do odlivanja društvenih sredstava u privatnu svojinu mnogobrojnim kanalima. 

Posledice ovih pojava nesumnjivo doprinose stvaranju neprihvatljivih razlika u materijalnom položaju, a pored toga podrivaju poverenje u pravni sistem. 

U svim se raspravama o socijalnim nejednakostima ovako stečene materijalne koristi imenuju kao glavni uzročnici neopravdanih razlika, čime se zanemaruju mnogobrojni drugi činioci i čak zamagljuje njihov uticaj na diferenciranje.


GLAS: Broj "ljudi bez perspektive" nezadrživo raste. Da li je u društvu ozbiljno shvaćena činjenica o izrazito velikim razlikama između zaposlenih i nezaposlenih lica?


Berković: Čini se da nezaposlenosti, kao uzroku koji izaziva nejednakost ili, pak, doprinosi da se ona u većoj meri ispoljava, nije ni izdaleka poklonjena pažnja koju zaslužuje. O problemu nazaposlenosti se, naravno, veoma često raspravlja, ali ne kao o veoma oštrom mogućem izvoru nejednakosti koji se upravo javlja između onih koji imaju stalni izvor prihoda i lica koja su toga lišena. 

Ekonomski položaj nezaposlenih, razumljivo, nije isti s obzirom da materijalno stanje pojedinca najčešće zavisi od visine porodičnog dohotka. Porodica, ukoliko je u mogućnosti, najčešće nastavlja da izdržava svog odraslog i za rad sposobnog člana koji ne nalazi zaposlenje. 

Zbog toga najizrazitije razlike, neposredno i posredno materijalne prirode, nastaju između nezaposlenih lica čija egzistencija isključivo zavisi od sopstvenog rada i onih koji imaju sigurno zaposlenje, pogotovo što zaposlenost pored redovnih prihoda obezbeđuje i socijalnu sigurnost kroz radni staž, plaćeno bolovanje i odmor kao i niz drugih pogodnosti. 

Ipak, realno odmeravanje značaja zaposlenosti nikako ne bi smelo da izgubi iz vida da se ona kao činilac socijalnih nejednakosti za mladog člana društva ne može meriti isključivo mogućnostima porodice da izdržava svog nezaposlenog člana, već i mnogo složenijim posledicama ovako produženog stanja. 

Tako, mladi ljudi bez stalnog izvora prihoda, prinuđeni zbog toga i da odlažu zasnivanje porodice, zapadaju u besperspektivnost i apatičnost, gube osećaj poverenja u društvo. Nezaposlenost mladih je iz ovih razloga, pored ekonomskog, i veoma ozbiljno društveno pitanje sa nizom mogućih nepovoljnih, često dugoročnih posledica.

Ove probleme zaoštrava i način uspostavljanja prioriteta u zapošljavanju. Zapošljavanje pomoću različitih veza, mimo svih rang-lista nije nikakva retkost. 

To što se ne bira način da se do toliko željenog radnog mesta dođe manje iznenađuje, nego prećutna tolerantnost u odnosu na takvu praksu. 

Zbog toga zapošljavanje tokom vremena sve više postaje privilegija i to u dvostrukom smislu. Svaki zaposlen je u prednosti u odnosu na nezaposlenog, a duplo povlašćen ako za njega liste čekanja ne važe. 

Izrazita prednost u zapošljavanju se često zasniva na društvenom uticaju roditelja zahvaljujući njihovoj političkoj ili ekonomskoj moći, što po pravilu ne znači samo brzo nalaženje zaposlenja, nego i izbor najatraktivnijih radnih mesta. 

Na taj način se u krilu veoma značajnog izvora nejednakosti, kao što je nezaposlenost, stvara dodatno žarište diferenciranja. Ovo utoliko pre, što prednost u zapošljavanju u ovakvim slučajevima dobijaju oni koji su kao nezaposleni materijalno najmanje ugroženi.


GLAS: Prema mišljenju sociologa Miroslava Živkovića birokratija i nova srednja klasa su, dobivši od društva komforne i luksuzne stanove, stavili stambenu izgradnju na periferiju društvenih problema. Gde vidite moguće izlaze iz sadašnje stambene pat pozicije?


Berković: Izlaz iz nje nije jednostavan niti se može računati na kratak rok za sređivanje veoma zamršenog klupka koji se u i oko stambene izgradnje i rešavanja stambenog smeštaja stvorio u toku niza godina. 

Problem je utoliko teži što stan predstavlja egzistencijalnu potrebu koja u životu čoveka ima višedimenzionalni značaj. Izgradnja, pak, stana koji odgovara i skromnim higijenskim i kulturnim standardima (osnovna oprema i obim prema broju članova porodice) traži velika sredstva i jedno je od najskupljih trajnih dobara. 

U našim uslovima cena stana, zbog mnogih razloga u koje se ovde ne može ulaziti, vrtoglavo raste i dostiže astronomske iznose.

Sa stanovišta nejednakosti je značajno pomenuti da su se sredstva za društvenu stambenu izgradnju oduvek prikupljala od svih zaposlenih, bez obzira na sisteme koji su se vremenom menjali. 

Konstantno veće potrebe od mogućnosti zahtevale su i još uvek čine neophodnim solidarnost u raspodeli na osnovu brižljivo utvrđenih prioriteta. Drugim rečima, izdvajanje sredstava za stambenu izgradnju pretpostavlja da se pod utvrđenim jednakim uslovima i kriterijima potrebe valorizuju, čime bi se društveno-ekonomski položaj radnika i njihovih porodica u odnosu na stambeni smeštaj izjednačio.

Praksa je, međutim, pokazala da stambene perspektive radnika nisu ni približno bile jednake i da je ova nejednakost proizlazila iz različitih osnova koje su se često preplitale. 

Pored značajnih razlika koje se javljaju između visokoakumulativnih i niskoakumulativnih organizacija, između onih koje su intenzivnije sredstvima i onih radno intenzivnih, prednosti većine društveno-političkih zajednica u korišćenju društvenih sredstava za stambenu izgradnju, uključujući izbor povoljnih lokacija i izgradnju kvalitetnih stanova, delovali su i deluju i raznovrsni drugi činioci koje bi teško bilo nabrojati. 

Sve se to ispoljavalo u različitoj dužini čekanja na stan i velikim odstupanjima u njihovom kvalitetu i kvadraturi. 

Predstavnicima društvene, političke i ekonomske moći su stanovi brzo dodeljivani i to oni natprosečne veličine i kvaliteta, a radnicima, uz čekanje koje se ne tako retko merilo i decenijama, oni skromniji i manji u odnosu na veličinu porodice. 

Ovo ujedno znači da je u okviru globalne stambene izgradnje u celom posleratnom periodu postojala devijantna pojava u vidu trošenja društvenih sredstava za izgradnju velikih, luksuzno opremljenih stanova koji nisu bili u skladu sa dostignutim stepenom ekonomskog razvoja, čime je sistematski sužavana osnova izgradnje i mogućnost rešavanja većeg broja potreba.

U uslovima neekonomskih stanarina (one su to još uvek i pored njihovog rasta), stanarsko pravo predstavlja privilegiju radnika nastanjenih u društvenim stanovima, pogotovo onim većih površina i bolje opremljenosti. 

To stvara mogućnost da se lični dohoci koriste za zadovoljavanje niza potreba koje po svom egzistencijalnom značaju mnogo zaostaju za stambenim smeštajem - kupovinu skupocenih trajnih potrošnih dobara, kuća za odmor, putovanja po svetu i sl. 

One kategorije stanovništva koje nisu imale izgleda da u dogledno vreme dobiju na korišćenje društveni stan, bile su primorane da sopstvenim sredstvima i kreditima grade stan, što je zahtevalo velika odricanja i od egzistencijalnih potreba. 

Ovo utoliko pre što su građenjem stanova, odnosno njihovom kupovinom svoj stambeni problem - kako to statistika pokazuje - najčešće rešavali radnici sa skromnijim ličnim i porodičnim primanjima. Uz ovo valja imati u vidu da su se, zbog oskudnih sredstava za stambenu izgradnju, na davanje kredita po pravilu i odlučivale manje i siromašnije radne organizacije.

Razlike koje proizlaze iz načina rešavanja stambenog pitanja zbog toga imaju dugoročne posledice na strukturu potrošnje, stvarajući jaz između životnih uslova pojedinih kategorija stanovništva u toku velikog dela njihovog radnog i životnog veka, sa većim ili manjim uticajima i na razvoj sledeće generacije. 

Ipak, korisnici društvenih stanova, koji su većinom u izuzetno povoljnom položaju zbog do sada akumuliranih prednosti, uporno se protive uvođenju ekonomskih stanarina. 

Pri tome skreću pažnju na vlasnike ranije izgrađenih stanova, tražeći revalorizaciju njihovih kredita uz tvrdnju da se upravo ovi nalaze u veoma povoljnom položaju. 

Pri tome se potpuno zanemaruje pitanje zašto su korisnici velikih i lepih društvenih stanova, na koji po pravilu nisu dugo čekali, zaobilazili mogućnost da i oni na takav način rešavaju svoj stambeni problem, kada tvrde da je građenje stanova bilo toliko povoljno. 

U međuvremenu doprinose za gradnju stanova plaćaju i oni koji čak i deceniju dve čekaju krov nad glavom, a štite se neekonomskim stanarinama i neadekvatnim porezom interesi onih koji imaju stanove.

Cene stanova, pak, kao što je već pomenuto, vrtoglavo rastu, između ostalog i zbog toga što su u mnogim gradovima uračunati i troškovi infrastrukture, što znači veliki dodatni teret na račun građana koji tek treba, pod izuzetno teškim uslovima, da dođu do stana. 

Nesrazmera između cene stana i ličnih dohodaka postaje sve veća i ranije kumulirani stambeni problemi se i dalje pogoršavaju. 

I galopirajuća inflacija zaostaje za strmim usponom cene kvadratnog metra stana, tako da toliko propagirano ulaganje individualnih sredstava predstavlja neizvesnu avanturu.Privilegovani bolesnici
Navedenim nejednakostima u načinu rešavanja stambenih problema pridružuje se i jedan specifičan vid - pojava socijalne segregacije u novim stambenim naseljima većih gradova. Postoje naselja koja se izdvajaju po lokaciji, veličini i kvalitetu stanova, kao i pratećoj komunalnoj opremljenosti, dok su druga, izgrađena u isto vreme (u istom gradu) po svim ovim obeležjima mnogo skromnija.

Korisnici ovih naselja su homogeni po pripadnosti različitim slojevima i kategorijama stanovnika. U jednim stanuju viši privredni, politički, vojni kadrovi, stručnjaci i slični - u drugima radnici.


GLAS: U studiji "Socijalne nejednakosti u Jugoslaviji" ukazujete i na razlike u oblasti zdravstvene zaštite, i obrazovanja. Kriza ih, očigledno, sve više produbljuje...


Berković: Nije mnogo pohvalno za socijalističko društvo da su ove razlike uopšte nastale. A one su, nesumnjivo, postojale i pre krize.

Pored vidljivih i poznatih nejednakosti koje se pravdaju nedovoljnim sredstvima ili manjkavošću organizacije, postoje i manje vidljive mada dosta poznate pojave nejednakosti u korišćenju zdravstvenih usluga.

Prisutna su brojna zapažanja koja daju povoda da se sa sigurnošću mogu navesti ubedljivi primeri veoma izraženih i dugotrajno prisutnih razlika u obimu i pogotovo kvalitetu korišćenja zdravstvene zaštite. 

Ima slučajeva stanovništva koji nikada ne čekaju na neku zdravstvenu uslugu i sa lakoćom savladavaju sve procedure u toku lečenja. 

Drugima su potrebni brojni časovi u toku dana i mnogi dani da do toga dođu. 

Dalje, pojedini slojevi stanovnika se leče isključivo kod vrhunskih stručnjaka, bez obzira na vrstu i teškoću oboljenja, dok bolesnici iz "nižih" slojeva nemaju mogućnosti niti im se daje pravo da biraju lekara i zadovoljavaju se lečenjem koje im se nudi. 

Ovim pojavama treba dodati i veoma izražene razlike u izboru i smeštaju pojedinih društvenih grupacija u klinike i kliničke bolnice. Već pomenuti povlašćeni slojevi leče se isključivo u najsavremenije opremljenim zdravstvenim ustanovama, u kojima po pravilu postoje posebne prostorije (apartmani, često veoma luksuzno opremljeni ili posebne sobe) koje su na raspolaganju licima iz vrha socijalne hijerarhije i članovima njihovih porodica. 

Istovremeno je u većini bolnica broj bolesnika po sobama veći nego što bi higijenski i zdravstveni standardi dozvoljavali.

Razlike u zdravstvenoj zaštiti ispoljavaju se i u jednom od njenih najskupljih vidova - lečenju u inostranstvu u kojem su radnici u manjini. 

Zbog svega toga, ako se uzmu u obzir i sve one specifične, vrlo često prikrivene razlike koje proizlaze iz nejednake strukture, kvaliteta i komfora zdravstvenih usluga, nije isključeno da zaposleni i sa manjim ličnim dohocima, koji zbog proporcionalne stope, odvajaju apsolutno manji iznos za zdravstvenu zaštitu, faktički subvencioniraju deo troškova zaštite onih koji koriste natprosečne zdravstvene usluge.

Razlike u mogućnostima školovanja - i pored proklamovanog načela jednakih potreba - još postoje kako u pogledu realne dostupnosti svim stepenima obrazovanja, tako i po kvalitetu. One se ispoljavaju u nejednakoj rasprostranjenosti mreže osnovnih škola i razlika u njihovoj opremi nastavnim sredstvima, tako da već u ovom osnovnom vidu školovanja nastaje često osetna i za budućnost dece značajna diferencijacija. 

Srednje usmereno obrazovanje je samo delimično uklonilo dualizam između škola koje su pripremale učenike prvenstveno za nastavak obrazovanja na visokim školama i onih koje su pohađala deca predodređena za radnička zanimanja. 

Socio-ekonomsko poreklo učenika je i posle reforme još odlučujući faktor koji utiče u koju će se školu učenik upisati. Ove tendencije nastavljaju se i u visokom školstvu i ogledaju se ne samo u socijalnoj strukturi studenata nego i u izboru smerova na studijama. 

Do ovih nalaza se došlo na osnovu empirijskih istraživanja koja jasno ukazuju da se posledice socijalnih razlika ne mogu umanjiti, počev od srednjeg obrazovanja, ukoliko se prethodno nisu preduzimale potrebne mere i to još i pre upisa u osnovnu školu. 

Ovo ukazuje na ogroman značaj neposrednih vidova brige o deci iz porodica niskog materijalnog i kulturnog nivoa u predškolskom dobu.Skrivene funkcionerske povlastice
GLAS: Eskluzivne povlastice funkcionera uvek su golicale maštu javnosti. Oni najčešće mašu visinom ličnih dohodaka, kao krunskim dokazom da nisu pririlegovani društveni sloj. Koliko je naša politička elita, po vašem mišljenju, prigrabila za sebe specijalne povlastice?


Berković: Tačno je da se visina ličnih dohodaka često poteže kao dokaz da funkcioneri nisu privilegovani. Ako se ima u vidu da funkcioneri imaju, po pravilu potrebnu stručnu spremu, da im je poveren odgovoran posao, visina ličnog dohotka se sama po sebi ne može smatrati povlasticom.

Ipak, i lični dohoci postaju privilegija ukoliko funkcioner godinama, pa i decenijama, prelazi sa jedne funkcije na drugu, bez obzira na uspeh svog delovanja, a lični dohodak prima bez rizika kojem su izloženi radnici u proizvodnji i nekim drugim delatnostima.

Materijalni položaj funkcionera, međutim, ne zavisi isključivo od visine ličnih dohodaka, nego i niza beneficija koje neposredno i posredno utiču na stvarna primanja i nivo života. 

Ovde pre svega treba pomenuti brz i izuzetno povoljan način rešavanja stambenog smeštaja. 

Neekonomske stanarine za velike i često veoma luksuzne stanove znače uštedu ličnog dohotka i njegovu raspoloživost za druge namene. 

Isto važi i za odmarališta zatvorenog tipa koja su po pravilu u rangu hotela visoke kategorije, a dugo su korisćeni uz simboličnu naknadu. 

Većina funkcionera poseduje na atraktivnim lokacijama, na moru ili planini, lepe i udobne kuće za odmor. Službeni automobil koji se dugo godina legalno (i ilegalno) upotrebljavao i u privatne svrhe, predstavlja pored udobnosti i manju ili veću uštedu i posredno povećanje prihoda. 

Postoje i druge vidljive i nevidljive prednosti funkcionerskog statusa koje se koriste zvanično i nezvanično, kao što su: eksluzivno lečenje, upis dece u željene škole, stipendiranje u inostranstvu, zapošljavanje dece čest na najatraktivnijim radnim mestima i sl.

Ukidanje nekih povlastica ili njihovo sužavanje koje se poslednjih godina - uzgred rečeno sa dosta otpora - sprovodi, predstavlja izvesno smanjenje nekih tekućih nejednakosti, ali ne u istoj meri i prestanak korišćenja na različitim osnovama već stvorenih nejednakosti. 

Razlozi leže upravo u najtežem društvenom prigovoru privilegijama sa stanovišta nejednakosti - sve većem udaljavanju ovih povlastica od osnovnog tumačenja njihovog uvođenja, obezbeđenja veće efikasnosti u obavljanju poslova, ukoliko se, naravno, uopšte prihvati ovo objašnjenje za postojanje bilo kakvih privilegija. 

Jednostavnije rečeno, povlastice su vrlo brzo prerasle vezanost za samo vršenje funkcija čiji je značaj, recimo, zahtevao posebne uslove, a sve više rešavale ekonomske i statusne probleme članova porodice funkcionera, uključujući perspektivu dece pa i unuka.


GLAS: Mogu li se porediti povlastice naših i funkcionera na Istoku i Zapadu?


Berković: Jugoslavija, na žalost, nije izbegla jedan, za većinu socijalističkih zemalja, ako ne i sve, tipičan vid povlastica, koji je nastao već u prvim danima po završetku rata, a odnosi se na nosioce različitih, pa i partijskih funkcija. 

Prema tome, uz odstupanja u nijansama ili u intenzitetu, naši funkcioneri se suštinski ne razlikuju u korišćenju povlastica od većine zemalja Istoka.

Na Zapadu su u jednom broju zemalja veoma izraženi neki protokolarni oblici povlastica koje koriste neki šefovi država i vlada. 

Ali, ostale povlastice su po pravilu ograničene na manji broj visokih funkcionera, a često se odnose samo na specijalne prilike. 

Mnogi funkcioneri razvijenih zemalja Zapada ne vezuju svoj status za povlastice koje bi im položaj eventualno donosio pa ih retko koriste. Možda je to posledica toga što funkcioneri često potiču iz imućnih sredina ili je to i pitanje njihovog načelnog stava. 

U svakom slučaju je u većini zemalja Zapada korišćenje luksuznih državnih stanova, automobila i sl. mnogo manje prisutno nego u socijalističkim zemljama. 

Kao primer se navode premijeri koji odlaze na posao svojim malim automobilima ili na biciklu, što je u socijalističkim zemljama gotovo nezamislivo i kod opštinskih funkcionera. 

Povlastice članova porodice funkcionera na Zapadu su više vezane za pripadnost određenom društvenom sloju, nego trenutnoj funkciji jednog njenog člana. 

Ovde se ne ulazi u pitanje u kolikoj je meri izbor u funkciju uslovljen pripadnošću nekom određenom društvenom sloju.


GLAS: Kako gledate na sve izraženije regionalne razlike, to jest na jugoslovenski Sever i Jug?


Berković: Posle skoro četiri decenije politike razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja, iskrsle su kontroverze oko kriterija i pokazatelja pomoću kojih treba utvrditi razvojne tendencije. 

Niko ne spori da su nerazvijena područja imala veoma brz ekonomski i socijalni razvoj, ali je postalo sporno da li su se razlike između dva tipa područja povećavale ili smanjivale. Na osnovu društvenog proizvoda po stanovniku, koji je dugo godina bio sintetički pokazatelj kojim su ocenjivane razvojne tendencije, jaz između razvijenih i nerazvijenih se stalno produbljuje. 

Ukoliko se kao kriterij uzme nivo razvijenosti proizvodnih snaga, razlike između razvijenih i nerazvijenih područja u Jugoslaviji su se relativno sužavale. No, apsolutne razlike između razvijenih i nerazvijenih su toliko velike da se relativna sužavanja po nekim pokazateljima proizvodnih snaga moraju uzeti sa vrlo velikom rezervom.

Tokom posleratnog razvoja, regionalne razlike su umanjivane politikom raspodele. 

Razvijena područja izdvajala su jedan deo društvenog proizvoda za razvoj proizvodnih snaga u u privredno nedovoljno razvijenim područjima, dok su se posredstvom saveznog budžeta dotirala sredstva za veći nivo zajedničke potrošnje nego što bi to nerazvijena područja sama mogla da obezbede. 

Ovakvom raspodelom regionalne razlike postale su nešto manje, naročito u životnom standardu.

Ipak, ma koliko da je teritorijalna preraspodela društvenog proizvoda umanjivala regionalne razlike u životnom standardu i mogućnostima proširene reprodukcije, one su i dalje ostale velike. 

Pri poređenju dva tipa područja nije, naime, teško utvrditi da se na strani razvijenih kumuliraju relativno povoljni efekti, a na strani nerazvijenih relativno manje povoljni. 

To je vidljivo u svim ekonomskim i socijalnim pokazateljima, tako da ova teritorijalna komparacija predstavlja sintezu svih indikatora, što se u velikoj meri da dokumentovati raspoloživim statističkim podacima.

Razgovarao: Grujica Dugalić, obrada: Yugopapir (Glas omladine, 1986.)

Podržite Yugopapir na Patreonu * Donate