Pretražite Yugopapir

Put ka pobedi, april 1945 (1/7) - Tito: Neka je slava palim junacima za oslobođenje naše otadžbine!
U izvođenju ovih pobeda naročito su se istakle pešadijske, artiljerijske, tenkovske, inžinjerske i konjičke jedinice pod komandom general-lajtnanta Peka Dapčevića, general-lajtnanta Koste Nađa i general-majora Milutina Morače

Kapija slobodeBorbe u Sremu, odmah posle oslobođenja Beograda, i stvaranje sremskog fronta, višemesečni okršaji i pobedonosno probijanje te utvrđene neprijateljeve zone bili su od vanrednog značaja za našu Narodnooslobodilačku vojsku.

Tu na sremskom frontu ona je izrastala - iz lako naoružane vojske prilagođene, uglavnom, za pokretan rat na ispresecanom, brdovitom zemljištu - u modernu armiju naoružanu svim vrstama oružja, sposobnu za dejstva na svakom, pa i na dobro utvrđenom ravničarskom zemljištu.

Medalja za hrabrost, ponos na licu, automat na grudima: Nepoznati
borac 1. krajiške brigade 5. divizije, februara 1945. (foto: Front)

Front u Sremu je bio škola u kojoj se naša mlada Armija kalila u jednoj vrsti modernog ratovanja, u rovovskom ratu koji je do tada izbegavala. Zbog toga je u prva tri meseca borbi na sremskom frontu bilo više žrtava no u mnogim drugim bitkama. 

Frontalni rat i sremska ravnica bili su novost za naše snage. 

Trebalo je naučiti ratovati i u tim uslovima, jer drugog izlaza nije bilo. Front je stvoren i trebalo ga je čvrsto držati. To je bila i velika škola u kojoj su ispiti krvlju plaćeni.

Ali posle višemesečnih borbi jedinice Jugoslovenske armije u Sremu postale su sposobne da se obračunaju sa svojim protivnikom, da probiju njegova utvrđenja, da ga izmanevrišu i oteraju dolinom Save, da oslobode Zagreb i pobedonosno završe rat.

Zarobljeni Nemci na Sremskom frontu (foto: znaci.net)

Ta kapija slobode otvorena je, probojem fronta, baš u Sremu pre trideset godina.

Iz Beograda su naše jedinice u Srem krenule samo s puškama, mitraljezima i minobacačima, a front su u toj ravnici, posle više od pet meseci, probile i topovima, i tenkovima, i avionima. 

Iz Beograda je krenula partizanska vojska, a u Zagreb je stigla savremena Jugoslovenska armija. 

Taj preobražaj izvršen je, ponajviše, baš na sremskom frontu. 

Otuda njegov veliki istorijski značaj.

Komandant 1. proleterske divizije Vaso Jovanović prilikom dolaska u štab
VIII crnogorske brigade, Sremski Čakovci, 16. januara 1945. (foto: znaci.net)


Tito s ratnicima na sremskom frontu: Zahvalnost za sjajne pobede"Posle trodnevnih ogorčenih borbi naše trupe probile su jako utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale reku Dravu i Dunav na sektoru od Borova do Podravskih Podgajaca - zapadno od Valpova, i reku Savu na sektoru od Brčkog do Orašja, slomile otpor neprijatelja i, napredujući na zapad više od 50 kilometara, na juriš zauzele i oslobodile gradove: Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo i Županju. 

Osim toga oslobođeno je više naseljenih mesta, među kojima: Tovarnik, Dalj, Otok, Borovo, Cerna, Stari i Novi Mikanovci, Čepin i Koška.


Gonjenje razbijenog neprijatelja nastavlja se na širokom frontu dolinom Save i Drave prema zapadu.

U ovim borbama potučene su 41 i 11 nemačka divizija, 3 i 12 Pavelićeva divizija i veći broj samostalnih nemačko - ustaških formacija. 

U ruke naših trupa pao je veliki broj zarobljenika i ogromne količine oružja i ratnog materijala. 

U izvođenju ovih pobeda naročito su se istakle pešadijske, artiljerijske, tenkovske, inžinjerske i konjičke jedinice pod komandom general-lajtnanta Peka Dapčevića, general-lajtnanta Koste Nađa i general-majora Milutina Morače.

Milutin Morača (foto: Front)

Izvanrednu pomoć trupama na zemlji pružila je naša avijacija svojim odličnim sadejstvom u toku celog trajanja operacija.

Izražavam svoju zahvalnost svim borcima i rukovodiocima jedinica koje su izvojevale ove sjajne pobede.

Komandant Prve armije Peko Dapčević (sasvim desno) razgovara s komandantom
21. divizije Vladom Bajićem (sasvim levo) i komandantima brigada (foto: Front)

Neka je slava palim junacima za oslobođenje naše otadžbine!

Smrt fašizmu - Sloboda narodu!

14. aprila 1945 god.

Beograd

Vrhovni komandant, Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito  s. r.

Vlado Bajić, komandant 21. divizije koja je u sadejstvu
sa I proleterskom izvršila proboj Sremskog fronta
(foto: znaci.net)


U nastavku:Stevan Korda: Kako je stvoren i probijen Sremski front (1975) 


Podržite Yugopapir: FB TW Donate